Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do MedicalData - Panel Pacjenta.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ponieważ wciąż budujemy i usprawniamy nasz serwis, niektóre elementy strony mogą nie być dostępne cyfrowo. Dotyczy to szczególnie następujących wyłączeń lub niezgodności:

Zapewnimy dostępność cyfrową tych elementów do 15.12.2021 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Panelu Pacjenta na stronie internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Łepkowski, kontakt@medicaldata.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 660 88 711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie (02-091), ul. Żwirki i Wigury 63A.

SP ZOZ COMS w Warszawie jest zlokalizowany na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego na poziomie -1F.

1. Podjazd o łagodnym nachyleniu usytuowany przy głównym wejściu od ul. Nielubowicza - wejście do Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu ogólnodostępnym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.
3. Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz wyposażone w mówiący system informacji i alfabet Braille'a.
4. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane są na parkingu przed wejściem głównym do Szpitala przy ul. Nielubowicza (4 miejsca) oraz w podziemnym parkingu na poziomie -2 (4 miejsca).
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

SP ZOZ COMS filia w Gdyni jest zlokalizowana jest na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu.

1. Podjazd o łagodnym nachyleniu usytuowany przed głównym wejściem do przychodni od ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni.
2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu ogólnodostępnym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.
3. Przychodnia znajduje się na jednym poziomie; w budynku nie ma wind.
4. Miejsca parkingowe (3 miejsca) dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane są na parkingu przed wejściem głównym do Przychodni przy ul Olimpijskiej 5/9 w Gdyni
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie jest dostępna aplikacja mobilna.