REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU PACJENTA (ZWANY DALEJ "REGULAMINEM")

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną -za pośrednictwem systemu Medicaldata - Panel Pacjenta - prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220245, przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5261723881, REGON 000289259


SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami określonymi w niniejszych Warunkach i jest zobowiązany do ich przestrzegania.
 3. Dla każdego Użytkownika zakładane jest indywidualne Konto, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z Portalu.
 4. Każdy Użytkownik posiada tylko jedno konto w Portalu.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, COMS nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem aplikacji Panel Pacjenta, jej użytkowaniem, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu Medicaldata-Panel Pacjenta czy też nieprzestrzeganiem Warunków przez Użytkowników. COMS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Medicaldata-Panel Pacjenta z przyczyn niezależnych od COMS.

REJESTRACJA, KORZYSTANIE Z KONTA W PANELU PACJENTA

 1. Rejestracja Użytkownika w Panelu Pacjenta jest bezpłatna.
 2. Konto w Panelu Pacjenta zakładane jest na dwa sposoby:
  1. zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez pracownika recepcji Placówki COMS na podstawie dokumentu tożsamości oraz przesłanie na wskazany adres mailowy pacjenta linku aktywacyjnego do konta.
  2. samodzielne założenie konta pacjenta na stronie https://coms.medicaldata.pl/online/index.php i zapoznanie się Użytkownika z Regulaminem. Konto jest aktywne do pierwszej rejestracji, następnie zostaje zablokowane do momentu zweryfikowania danych przez pracownika rejestracji w placówce.
 3. W celu skorzystania z Usług elektronicznych dostępnych w Portalu, Użytkownik każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu Loginu oraz Hasła dostępu, które zostają ustalone dla każdego Konta w sposób opisany poniżej.
 4. Utworzenie Konta wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko, nr PESEL lub nr paszportu lub indywidualny numer identyfikacyjny, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu).
 5. Loginem do Konta jest nr PESEL użytkownika, a w razie jego braku numeru PESEL wygenerowany przez system numer ID.
 6. Hasło dostępu do Konta składa się ciągu co najmniej 8 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery. Użytkownik powinien zachować Login i Hasło do Konta w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik zobligowany jest do cyklicznej zmiany hasła.
 7. Hasło dostępu do Konta znane jest wyłącznie Użytkownikowi i jego zmiana może nastąpić poprzez: zalogowanie się Użytkownika na swoje Konto przy użyciu dotychczasowego Hasła dostępu do Konta lub poprzez przesłanie żądania zresetowania hasła na stronie https://coms.medicaldata.pl/online/index.php logowanie po wcześniejszym podaniu Loginu.
 8. Jeśli po zalogowaniu się na Konto przez okres 15 minut Użytkownik nie podejmie żadnej aktywności, nastąpi automatyczne wylogowanie Użytkownika z Konta.
 9. Odblokowanie dostępu do Konta po zablokowaniu wymaga kontaktu z rejestracją COMS. Zablokowanie dostępu może nastąpić po interwencji personelu placówki. Konto jest też blokowane po utworzeniu konta samodzielnie przez formularz i zarejestrowaniu się na wizytę. Po weryfikacji użytkownika konto zostanie odblokowane, a na adres poczty e-mail przypisany do Konta Użytkownika zostanie przesłany indywidualny odnośnik do strony internetowej umożliwiający nadanie nowego hasła do Konta, przy użyciu którego Użytkownik będzie mógł kontynuować korzystanie z Portalu;
 10. Utworzenie konta dla dziecka/podopiecznego odbywa się przez założenie konta osobistego rodzica, konta podopiecznego, a następnie włączenie dostępu do konta podopiecznego przez personel placówki.
 11. Rodzic do 18 roku życia w pełni administruje i posiada wszelkie uprawnienia dostępu do danych medycznych dziecka. W dniu uzyskania pełnoletności dziecka konta zostaną automatycznie rozłączone.
 12. Użytkownik może wystąpić osobiście do Obsługi stanowiska recepcyjnego COMS o zmianę adresu poczty e-mail lub numeru telefonu przypisanego do Konta. Użytkownik może dokonać samodzielnie zmiany adresu e-mail i numeru telefonu po zalogowaniu się do Portalu w zakładce "Twoje dane".
 13. COMS zapewnia bezpieczne logowanie do Konta wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronach internetowych https://coms.medicaldata.pl/online/index.php; ponadto należy zawsze upewnić się czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny, tj. czy jest to odpowiednio adres https://coms.medicaldata.pl/online/index.php
 14. Do logowania do Konta, nie należy korzystać z żadnych linków przesłanych mailem oraz aplikacji nieautoryzowanych przez COMS. COMS zaleca niekorzystanie z tego typu narzędzi do połączeń z Portalem, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia hasła dostępu do Konta, a w konsekwencji umożliwić dostęp do danych medycznych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 15. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom, z wyłączeniem przypadków gdy dana osoba działa - w ramach funkcjonalności aplikacji Panel Pacjenta - jako przedstawiciel ustawowy danego Użytkownika lub jego pełnomocnik ustanowiony za pośrednictwem Panelu Pacjenta.

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PACJENTA

 1. COMS za pośrednictwem Panelu Pacjenta świadczy następujące Usługi elektroniczne:
  1. podgląd listy konsultacji i badań, w tym badań diagnostycznych zaplanowanych i wykonanych przez Użytkownika w placówkach COMS;
  2. możliwość Rezerwacji terminów i odwoływania wizyt i badań w Placówkach COMS.
  3. uzyskanie podglądu danych osobowych z możliwością zmiany numeru telefonu, adresu email oraz adresu korespondencyjnego;
  4. możliwość podglądu i pobrania przez Użytkownika swoich wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych w Placówkach COMS. COMS zastrzega sobie prawo ograniczenia podglądu do wybranych wyników niektórych badań, dostępne one będą wyłącznie w formie papierowej;
  5. podgląd wystawionych i aktualnych skierowań;
  6. dostęp do druków dokumentów, w tym niezbędnych do wypełnienia przed badaniami diagnostycznymi;
  7. możliwość rezerwacji i odwołania terminu wizyty;
  8. uzyskanie podglądu listy zarezerwowanych konsultacji i badań;
 2. Rezerwacja terminów w ramach Panelu Pacjenta podlega następującym ograniczeniom:
  1. COMS zastrzega sobie prawo do wyboru konsultacji i badań, których terminy mogą być rezerwowane za pośrednictwem Panelu Pacjenta;
  2. nie jest możliwe zarezerwowanie więcej niż jednej konsultacji lub badania tego samego rodzaju;

WYMAGANIA TECHNICZNE DO OBSŁUGI PORTALU

 1. Użytkownik może korzystać z przypisanych do swojego Konta Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Google Chrome i Mozilla Firefox), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które przetwarzane są w celu umożliwienia założenia Konta oraz korzystania z funkcjonalności Portalu wskazanego w niniejszym Regulaminie zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest COMS.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych COMS za pośrednictwem adresu email: iod@coms.pl.
 3. Podanie danych przez Użytkownika, akceptacja niniejszego Regulaminu, założenie Konta w Portalu i korzystanie z jego funkcjonalności jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt. 4 jest niezbędne dla założenia Konta w Portalu.
 4. W celu założenia Konta, Użytkownik zobligowany jest do wskazania swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W ramach korzystania z funkcjonalności Portalu, COMS będzie przetwarzał również dane Użytkowników należące do danych szczególnej kategorii w zakresie obejmującym stan zdrowia (m.in. wyniki badań, skierowania, umówione wizyty).
 5. Dodatkowo Użytkownik, ma możliwość za pomocą konta w portalu aktualizowania swoich danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Portalu (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w ramach realizacji świadczeń i praw jako pacjenta COMS w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane użytkownika przetwarzane są również w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 7. Dbamy o poufność danych Użytkowników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jak również realizacji praw Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. innym podmiotom leczniczym lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
  2. podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z COMS, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
  3. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa, w szczególności prawa w obszarze ochrony zdrowia,
  4. dostawcom usług zaopatrujących COMS w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie COMS,
  5. audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
  6. kancelariom prawnym współpracującym z COMS,
  7. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.
 8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas posiadania Konta w Portalu. Jeżeli Użytkownik jesteś pacjentem COMS i utworzyliśmy dokumentację medyczną Użytkownika, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych COMS przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia założonego w Portalu Konta. COMS zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec działań COMS sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - proszony jest o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Informujemy także, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.